Detaljregulering for Romskollen

Detaljregulering for Romskollen

Alliance arkitekter gir på vegne av Vari Utvikling AS med dette melding iht. plan- og bygningsloven § 12-8 om at følgende planarbeid blir satt i gang:

PlanID 20170002 – Detaljregulering for Romskollen, felt B6, B7 og B8

Formålet med planen er å legge til rette for boliger/blokkbebyggelse innenfor felt B6, B7 og B8 med tilhørende infrastruktur og grøntområder. Atkomst til planområdet vil avklares gjennom planarbeidet. Planområdet innbefatter deler av gnr/bnr 92/81 og omfatter ca 17,8 daa nordvest for Askim sentrum, se kartutsnitt under. Felt B7 og B8 er tidligere flateregulert til bolig med krav om detaljregulering, i plan 20090008.

Planforslaget vil bli utarbeidet som detaljplan. Planmyndigheten har vurdert tiltaket opp mot forskrift om konsekvensutredninger. Det planlagte tiltaket er i samsvar med gjeldende kommuneplan og faller ikke inn under tiltak angitt i forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven §2 og tilhørende vedlegg I og II. Planlagt omregulering omfattes som følge av dette ikke av krav om konsekvensutredning.

Merknader sendes
Eventuelle kommentarer bes sendt per e-post til Alliance arkitekter AS ac@allark.no, med kopi til Askim kommune postmottak@askim.kommune.no evt. som brev til Alliance arkitekter, Kristian Augusts gate 13, 0164 Oslo med kopi til Askim kommune, postboks 2003, 1830 Askim.

Varselet kan også ses på www.askim.kommune.no. Ved spørsmål bes de ta kontakt med Asger Hedegaard Christensen: 932 02 941 e: ac@allark.no

Frist for merknader og innspill: 17.mars 2017

Med vennlig hilsen Alliance arkitekter AS 16.2.2017