Detaljregulering for Rørtomta Tananger
Varslingskart Rørvika

Detaljregulering for Rørtomta Tananger

Alliance arkitekter AS, varsler på vegne av Risavika havnering 14 iht. plan- og bygningsloven  § 12-8 om at følgende reguleringsarbeid er satt i gang:

Plan 0581 – Detaljregulering for Rørtomta Tananger

Formålet med planen er å legge til rette for ca 6000 m² BRA detaljhandel i tillegg til kontor. Planområdet omfatter ca 25 daa sørøst i Tananger sentrum. Området er vist som fremtidig sentrumsformål i gjeldende kommuneplan. Det kreves ikke konsekvensutredning for planarbeidet.

Det gis også med dette melding om at forhandlinger om utbygging-savtale startes opp i samsvar med plan- og bygningsloven § 17-4, mellom Sola kommune og Risavika havnering 14. Sentrale tema i utbyggingsavtalen vil være etablering av offentlig grønt og øvrig infrastruktur.

Merknader og innspill bes sendt til Alliance arkitekter AS ch@allark.-no med kopi til Sola kommune epost@sola.kommune.no

Ved spørsmål ta kontakt med Charlotte Helleland: t: 930 64 284  e: ch@allark.no

Frist for merknader og innspill:
Oppstart av regulering 23.februar 2017
Arbeid med utbyggingsavtale 9. mars 2017