Detaljregulering for Sandsletta Sør

Detaljregulering for Sandsletta Sør

Alliance arkitekter AS, varsler på vegne av Kjeldsberg Ring AS iht. plan- og bygningsloven § 12-8 om at følgende reguleringsarbeid er satt i gang: Plan 0580. Detaljregulering for Sandesletta sør.

Formålet med planen er å legge til rette for ca 300-400 nye boenheter innenfor området. Planforslaget vil også vurdere å åpne for ca 1 000 m² BRA næring. Planområdet omfatter ca 63 daa helt sør på Sandesletta. Området er vist som fremtidig boligområde i gjeldende kommuneplan. Det kreves ikke konsekvensutredning for planarbeidet.

Det gis også med dette melding om at forhandlinger om utbygging-savtale startes opp i samsvar med plan- og bygningsloven § 17-4, mellom Sola kommune og Kjeldsberg Ring AS. Sentrale tema i utbyggingsavtalen vil være etablering av offentlig grønt og øvrig infrastruktur.

Merknader og innspill bes sendt til Sola kommune epost@sola.kom-mune.no med kopi til Alliance arkitekter AS ch@allark.no.

Ved spørsmål ta kontakt med Charlotte Helleland
t: 930 64 284 e: ch@allark.no.

Frist for merknader og innspill:
Oppstart av regulering 14. januar 2017.
Arbeid med utbyggingsavtale 27. januar 2017.