Detaljregulering for Selma Ellefsensvei 15, Ulvenveien 75 m.fl.

Detaljregulering for felt I/K 6 i 2020park

Kunngjøring om oppstart av detaljregulering

Selma Ellefsens vei 15, Ulvenveien 75 m.fl., Bydel Bjerke. Saksnummer 201618936 i saksinnsyn

Kunngjøring fra 9.6.2017
Frist for uttalelse: 9.7.2017

Grunneierne på Økern S, Økern Utvikling, KLP Ulvenveien 75b og Hesselberg Eiendom Oslo ønsker å detaljregulere området til sentrumsformål herunder bolig, kontor, hotell, forretning, bevertning, undervisning, kultur mv.Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for transformasjon av området fra næring til knutepunkt med bybebyggelse med varierte høyder, rundt 400-600 boliger og ca 100 000 m2 næring. Området utvikles som et av flere på Økern og det er en viktig målsetting at bystrukturen bidrar til å binde de ulike områdene sammen.Planen er i tråd med overordnete mål og planer om en bymessig fortetting på Økern og utløser ikke krav om konsekvensutredning.Planarbeidet vil gå parallelt med Plan og Bygningsetatens utvikling av Planprogram med veiledende plan for offentlig rom for Hasle og Valle Hovin, saksnummer 201604970 i saksinnsyn.Hvis du har innspill til planarbeidet, kan du sende det til Alliance arkitekter,
Akersbakken 12, 0172 Oslo eller til ch@allark.no innen 9.7.2017. Har du spørsmål, kan du ta kontakt med Charlotte Helleland, tlf. 930 64 284, e-post: ch@allark.no
Du kan se saken på www.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn og www.allark.no/kunngjoringer.

Med vennlig hilsen Alliance arkitekter AS 23.3.2017