Dronningens gate 3-7 mfl, felt S6 og S7 i sentrumsplanen, Moss kommune

Detaljregulering for felt I/K 6 i 2020park

Kunngjøring-varsel om igangsetting av arbeid med privat detaljplan

Dronningens gate 3-7 mfl, felt S6 og S7 i sentrumsplanen, Moss kommune
ArkivsakID: 17/5224

Kunngjøring fra 01.12.2017
Frist for uttalelse: 11.01.2018

Amfi Bygg Moss ønsker å detaljregulere området til sentrumsformål herunder forretning,
bevertning, kontor, bolig, mv.
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for transformasjon av området fra
kjøpesenter til et storkvartal med utadrettet virksomhet mot bygatene og boliger i
etasjene over. Planen vil legge til rette for bybebyggelse med varierte høyder, 4-7 etasjer,
ca 5 000 m2 næring og rundt 200 boliger. På S6 ønskes et indre gårdsrom som skal være
offentlig tilgjengelig.
Planen er i tråd med overordnete mål i sentrumsplanen, men vil utfordre på
høydebestemmelser og tillatt boligandel. Det er gjennomført planinitiativ som gir
føringer fra Rådmannen og teknisk utvalg.
Planforslaget utløser ikke krav om konsekvensutredning.
Det varsles samtidig om oppstart av utbyggingsavtale.
Hvis du har innspill til planarbeidet, kan du sende det til Alliance arkitekter,
Akersbakken 12, 0172 Oslo eller post@allark.no med kopi til
jarle.brunsell@olavthon.no innen 11.01.2018

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med Line Hellum Fomenko,
tlf. 480 75 151, e-post: lhf@allark.no
Du kan se saken på www.moss.kommune.no og www.allark.no/kunngjoringer

Med vennlig hilsen Alliance arkitekter AS 29.11.2017