Detaljregulering for felt I/K 6 i 2020park

Detaljregulering for felt I/K 6 i 2020park

Alliance arkitekter gir på vegne av 2020park AS med dette melding iht. plan- og bygningsloven § 12-8 om at følgende planarbeid blir satt i gang:

Plan 2638 – Detaljregulering for felt I/K 6 i 2020park. Hinna bydel
Formålet med planen er å legge til rette for kontor/næring/tjenesteyting i nordre del av planen og kontor/næring/tjenesteyting og bolig med tilhørende kvartalslekeplass i søndre del av planen. Begge områdene er forventet prosjektert med gjennomgående passasjer, gangforbindelser og tverrgående grønnstruktur. Atkomst til planområdet vil bli fra Forusparken og via buss, gang- og sykkel fra planlagt bussvei langs fylkesvei 44. Løsning for parkering vil bli vurdert i planarbeidet. Planområdet omfatter gnr/bnr 13/175, 230, 101 m.fl. og omfatter ca. 45,5 daa på det gamle bryggeriområdet på Forus Øst, se kartutsnitt under. Området er tidligere regulert til kombinert formål Industri/kontor i plan 1869. I kommuneplanen er området avsatt som næringsformål. Varslingsmaterialet omfatter et forenklet planprogram, som redegjør for formålet med planarbeidet og for de særlige temaer, som vil bli undersøkt og behandlet i planbeskrivelse og temarapporter. Forenklet planprogram kan ses på www.stavanger.kommune.no eller www.allark.no Området er tidligere konsekvensutredet i områdeplan for Forus øst som felt D. Planforslaget vurderes ikke å utløse konsekvensutredning i samsvar med forskrift om konsekvensutredning siden planområdet tidligere er konsekvensutredet i overordnet plan og fordi planforslaget inkluderer mindre enn 15.000 m2 BRA til næring.
Melding om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale
Det gis også med dette melding om at forhandlinger om utbyggingsavtale startes opp i samsvar med plan- og bygningsloven § 17-4, mellom Stavanger kommune og 2020park. Sentrale tema i utbyggingsavtalen vil være etablering av offentlig grønt og øvrig infrastruktur.
Merknader sendes
Eventuelle kommentarer bes sendt per e-post til Alliance arkitekter AS skh@allark.no , evt. som brev til Alliance arkitekter, Kristian Augusts gate 13, 0164. Varselet kan også ses på www.allark.no og www.stavanger.kommune.no Ved spørsmål bes de ta kontakt med Simon Krohn-Hansen t: 483 68 442 e: skh@allark.no. Varselet kunngjøres i Stavanger Aftenblad onsdag 22.3.
Frist for merknader og innspill:
Oppstart av regulering 26.april 2017
Utbyggingsavtale 10.mai 2017
Med vennlig hilsen Alliance arkitekter AS 23.3.2017