Madlakrossen – kunngjøring om oppstart av reguleringsarbeid
Plan 2616P - Madlakrossen

Madlakrossen - kunngjøring om oppstart av reguleringsarbeid

Alliance arkitekter på vegne av Madlakrossen Eiendomsselskap gir med dette melding iht. plan- og bygningsloven § 12-8 om at følgende reguleringsarbeid er satt i gang:

Plan 2616P. Detaljregulering for del av Madla bydelssenter.
Madlakrossen 10, 12, 23, 25 m.fl., Madla bydel.

Formålet med planen er å legge til rette for en bymessig utvikling av Madlakrossen. Dette innebærer en bedring av trafikksituasjonen, samt etablering av boliger og nye næringsarealer. Planarbeidet tar utgangspunkt i kommuneplanens definisjon av området som et bydelssenter med høy arealutnyttelse. Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Eventuelle innspill til planarbeidet sendes Innen 17/6-2016 til:
Alliance arkitekter AS, Kristian Augusts gate 13, 0164 OSLO / ch@allark.no.

Kontaktperson og forslagsstiller er Charlotte Helleland, t: 930 64 284.