Varsel om detaljregulering for felt S9 Jørpeland sentrum

Varsel om detaljregulering for felt S9 Jørpeland sentrum

Alliance arkitekter AS, varsler på vegne av Eiendomsutvikling Ryfylke AS iht. plan- og bygningsloven § 12-8 om at følgende reguleringsar-beid er satt i gang: Plan 1130201210 – Detaljregulering for felt S9 Jørpeland sentrum.

Formålet med planen er å legge til rette for bolig med handel/ tjenesteyting i første-etasje mot nord og vest. Det legges opp til ca 100 boenheter og ca 2500 m2 næring. Planområdet omfatter ca 8 daa. Området er vist som sentrumsformål i områdeplan for Jørpeland Sentrum. Det kreves ikke konsekvensutredning for planarbeidet. Det gis også med dette melding om at forhandlinger om utbygging-savtale startes opp i samsvar med plan- og bygningsloven § 17-4, mellom Strand kommune og Eiendomsutvikling Ryfylke AS. Sentrale tema i utbyggingsavtalen vil være etablering av offentlig grønt og øvrig infrastruktur.

Merknader bes sendt til Strand kommune postmottak@strand.kom-mune.no med kopi til Alliance arkitekter AS ac@allark.no.

Ved spørsmål ta kontakt med Asger Hedegard Christensen:
t: 932 02 941 e: ac@allark.no.

Frist for merknader og innspill:
Oppstart av regulering 15.februar 2017
Arbeid med utbyggingsavtale 1. mars 2017