Varsel om igangsetting detaljplan for Kalfarveien

Varsel om igangsetting detaljplan for Kalfarveien 77

Alliance arkitekter AS, på vegne av  Stiftelsen Signo, varsler med dette i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 igangsetting av detaljplan for Kalfarveien 77 i Bergen kommune.

Planområdet omfatter i tillegg deler av naboeiendommer i Kalfarveien for å sikre trafikksikre løsninger. Området er regulert innenfor område D Allmennyttige formål i KDP. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et bofellesskap for Bergen døvesenter med 6 enheter samt uteoppholdsareal og parkering.

Spørsmål, merknader, opplysninger m.v. av interesse eller betydning for planarbeidet kan rettes til Alliance arkitekter v/ Angelica Kveen – ak@allark.no eller Kristian Augusts gate 13, 0164 Oslo.

Frist 04.01.2017.