Varsel om oppstart av detaljplan for Øra Nordvest
Planomårde Øra Nordvest

Varsel om oppstart av detaljplan for Øra Nordvest

Alliance arkitekter AS kunngjør herved varsel om oppstart av detaljplan med konsekvensutredning av området Øra Nordvest (plan ID 01061115). Planprogram legges ut til offentlig ettersyn.

Hensikten med planen er å oppdatere gjeldende reguleringsplan fra 1976, som er utdatert. Planen skal legge til rette for gode rammer for utvikling av et fremtidsrettet nærings- og industriområde i det eksisterende og fremtidige bomiljøet. Det skal utarbeides en helhetlig, samfunnsmessig, miljømessig og økonomisk bærekraftig plan som tillater utvikling og opparbeidelse av området over tid. Planforslaget omfattes av krav om konsekvensutredning, og forslag til program for planarbeidet legges ut til høring. Konsekvensutredningen skal avklare muligheter og begrensninger med funksjonssammensetninger/formål, volum og byggehøyder i området.

Planarbeidet kan medføre endring av kommuneplanens arealdel.

NB forlenget frist – Ny frist for å gi uttalelse er satt til 05.02.2016.

Innspill til oppstart av planarbeid og/eller til forslag om planprogram sendes Alliance arkitekter AS, v/ Charlotte Helleland, Kristian Augusts gate 13, 0164 Oslo[/spb_text_block]

Les planprogrammet her