Varsel om oppstart regulering Falsens vei 59

Varsel om oppstart regulering Falsens vei 59

Alliance arkitekter AS, på vegne av Hagen Eiendom & Invest AS varsler med dette i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 igangsetting av detaljplan for Falsens vei 59 i Bergen kommune, gnr 159/ bnr 396, m.fl.
Planområdet omfatter i tillegg deler av naboeiendommene i Falsens vei for å sikre trafikksikre løsninger. Området er regulert innenfor senterområde S11 i kommuneplanen, der det åpnes for fortetting med bolig.
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et leilighetsbygg i 3-4 etasjer med 6-9 enheter og et samlet bruksareal på ca. 520 m2. Krav til utearealer og parkering vil være i tråd med kommuneplanen. Eksisterende villa vil bevares. Varselet vil kunngjøres i Bergens Tidende 25/01-16.

Spørsmål, merknader, opplysninger m.v. av interesse eller betydning for planarbeidet bes sendt innen 26.02.16 til:

Alliance arkitekter as ved Angelica Kveen – ak@allark.no / Kristian Augusts gate 13, 0164 OSLO

Les notat fra oppstartsmøte her