KDP Stavanger – Konsulentbistand

KDP Stavanger – Konsulentbistand
  • KDP Stavanger
  • KDP Stavanger
  • KDP Stavanger
  • KDP Stavanger
  • KDP Stavanger
  • KDP Stavanger
  • KDP Stavanger
  • KDP Stavanger
  • KDP Stavanger

Konsulentbistand for Stavanger kommune i forbindelse med ny revisjon av kommunedelplan for Stavanger sentrum.

Etter innsendt at innspill til kommunedelplan for Stavanger sentrum ble sendt til førstegangsbehandling, ble Kirsten Welschemeyer fra Alliance arkitekter innleid som konsulent for å delta i vurderingsprosessen. Arbeidet bestod i å vurdere innsendte innspill og utarbeide rammer for mulighetsstudier og illustrasjoner til andre førstegangsbehandling våren 2016. De enkelte delområder ble vurdert i et bærekraftig perspektiv som viser fremtidige muligheter.

Mulighetsstudiene og illustrasjonene danner grunnlaget for planbeskrivelsen, konsekvensutredningen og bestemmelsene med plankart til andre førstegangsbehandling.