Økern S
  • Ulvenveien 84+
  • Ulvenveien 84+

Invitert rådgiver for utviklingen av Økern S i reguleringsplanfasen for KLP Eiendom / ROM Eiendom / Hesselberg Eiendom.

Utviklingsområdet Økern S vil bli en spennende brikke i Hovinbyens nye struktur. Visjonen er å bli en levende enklave med urbane kvaliteter. Vi ser for oss området som en selvstendig bydel som på sikt kan kobles sammen til en fremtidig kontekst. Derfor foreslår vi randbebyggelse som fungerer som en strukturerende kant i overgangen mellom Ring 3 og bebyggelsen, og som fasade i en fremtidig bymessig gate. Vi mener derfor at det er riktig å utfordre dagens avstandsbegrensning til midtvei.

Prosjektet vektlegger et sterkt grønt innslag i byrom, oppholds-soner, og bygninger. Planen skal føye seg til gang- og sykkelkorridoren i øst. Videre legges det vekt på attraktive forbindelser for myke trafikanter. Et torg i vest og et mer uformelt tun i senter av planen blir viktig for området. Den sammenkoblende gatesløyfen blir også et sentralt byrom. Gjennom byrommene og bebyggelsen løper identitetsbåndene som skaper varierte opplevelser knyttet til de ulike temaene. Dette skaper et forståelig hierarki, orienterbarhet og stor variasjon i tilbudene.

25/04/2016